…%D1%82%D0%BE%20%D1%89%D0%B5%20%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB&tr_search=1">Матей 24:14
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

 

Днес Божието Слово се разпространява по целият свят, чрез интернет, филми, музика, книги.

Даниил 2:1

1 И във втората година от царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят побягна от него.

Даниил 2:39-44

39 И подир тебе ще се издигне друго царство по-долно от твоето, и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят.

40 Ще се издигне и четвърто царство яко като желязо, понеже желязото строшава и сдробява всичко; и то ще строшава и стрива както желязото, което строшава всичко.

41 А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство; но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал.

42 И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко.

43 И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци; но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта.

44 И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века.

 

Гърците са слагали мед в броните си, римската империя е била въоръжена с железни мечове, а нозете – „които са съединени както кал и желязо” – те не са напълно обединени – това е Европейския съюз. ЕС е създаден от племената останали от римската империя – те са се опитвали по всякакъв начин да възстановят империята, чрез бракове, спогодби и в края на дните успяват. В тия времена ще дойде Исус и ще направи Своето царство. Като дойде ще унищожи земята. Земята ще бъде изцяло изгорена.

Малахия 4:1
Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен ни клонче.

Езекиил 7:19
Среброто си ще хвърлят по улиците, И златото им ще им бъде като нечисто нещо; Среброто и златото им не ще могат да ги избавят В деня на гнева Господен; Те няма да наситят душите си, нито да напълнят червата си; Защото о тях се спънаха и паднаха в беззаконието си.

Битие 19:28
и погледна към Содом и Гомор и към цялата земя на равнината, и, ето видя, че дим, като дим от пещ, се издигаше от земята.

Вече се е случило със содом и гомор-когато дойде Господ сега ще е върху цялата земя.

Днес има над 100 вулкана готови да изригнат всеки един миг.

Бог ние казал как да живеем и праща вярващите да казват какво иска.

Матей 9:13
Но идете и научете се що значи тази дума: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].

1 Коринтяни 13:3
И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.

 

Бог иска да обичаме хората.

Ефесяни 4:28
Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.

Яков 4:6
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

 

Бог не обича горделивите

 

Псалми 1:1
Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;

Ефесяни 5:11
и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;

Евреи 7:27
Който няма нужда всеки ден, като ония първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людете; защото стори това веднъж за винаги, като принесе Себе Си.

Псалми 51:16

Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни.

Евреи 10:6

Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни.

Евреи 10:8

Като казва първо: "Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни", (които впрочем се принасят според закона),

Псалми 40:6

В жертва и приноси Ти нямаш благоволение; Отворил си уши в мене; Всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал.

 

Бог не иска изгаряне на жертви (животни, свещи) Бог иска да обичаме хората, да им прощаваме, да им помагаме.

Спасението ни не става с пари, а по милостта на Бог. Исус дойде и веднъж за винаги плати за греховете ни, греховете, които сме правили преди да повярваме.

Евреи 10:24-26

24 и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела, 25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

26 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,

 

След като повярваме трябва да се пазим от греха, да страним от всяка неправда. Ако все пак съгрешим, което е възможно – трябва да се изповядаме и да се молим за прошка на греховете ни.

1 Йоаново 5:18
Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.

Римляни 10:13
Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".

Деяния 2:21
И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

Деяния 4:10-12

10 да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав.

11 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла.

12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.

 

Няма нищо друго дадено ни за спасение – САМО ИСУС ХРИСТОС. Той умря, заради нашите грехове.

Галатяни 1:4
Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец.

Римляни 6:10
Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

 

За да спасим – задължително трябва да се новородим - Христос каза

Йоан 3:5
Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Марк 16:16
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Това, не означава, че за Бог е невъзможно да спасява, ако нямаме новорождение - престъпника на кръста беше спасен поради молостта на Бог - защото той нямаше възможност да се кръсти - но ако имате възможност да се кръстите - ако сте повярвали и сте осъзнали нуждата от кръщението - не отлагайте!

Исус казва на учениците си:

1 Коринтяни 11:24-30

24 и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.

25 Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.

26 Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

28 Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;

29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.

30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.

Йоан 6:53
Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

 

Всеки един вярващ трябва да участва в Господна вечеря.

Матей 24:24
защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.

Марк 13:22
защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.

 

В последните времена ще се появят лъжехристи, много секти връщащи хората към култове към слънцето, звездите и т.н. - Дъновисти, Йеховисти, Ванга - това са все измами.  Бог ни казва чрез Библията какво да не правим. В последните дни окултизма ще е много засилен – както е днес.

Проверявайте всяко едно нещо с Божието Слово – описано в Библията - Божията воля никога не противоречи на Библията!

Навсякъде се говори за баячки, астролози, такива които леят куршум но БОГ Е ПРЕДУПРЕДИЛ КАТЕГОРИЧНО

Второзаконие 18:10-13

10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,

11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;

12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.

13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.

 

Всеки който върши тия работи е омразен на Бог – много хора си навличат проклятие като ходят при тях и погубват душите си.

 

Бог не иска да сме ТОЛЕРАНТНИ, толерантност - дума която е много модерна напоследък и с която много се злоупотребява – толерантност към хора правещи секс с хора от техния пол, наркомани, пияници, крадци и какви ли не. Фалшив морал налаган ни от извратен свят. Бог казал че определени престъпления заслужават смърт –  не само за хората, които ги вършат, но и за ТИЯ КОИТО ГИ ОДОБРЯВАТ

Римляни 1:24-32

24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -

25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.

26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.

27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.

28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,

29 изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;

30 шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,

31 безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви;

32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.

 

Всяко едно нещо ще бъде простено на хората само хула против Святия Дух няма да бъде простена!

Матей 12:31
Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.

Матей 12:32
И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят, нито в бъдещия.

Лука 12:10
И всекиму, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Светия Дух, няма да му се прости.

 

Библията ни казва неща които трябва да знаем – като факта, че няма прераждане и че не знаем колко време ни е отделено на тоя свят.

Евреи 9:27
И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд,

1 Летописи 29:15
Защото сме чужденци пред Тебе, и пришелци, както всичките ни бащи; дните ни на земята са като сянка, и трайност няма.

Битие 3:19
С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

 

Бог ни казва чрез Словото си че трябва да се пазим от блудство и прелюбодейство.

Евреи 13:4
Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

1 Коринтяни 7:2
Но, за да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж.

1 Коринтяни 6:18
Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло.

1 Коринтяни 6:13
Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него и нея. А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото,

Левит 18:22
С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.

Притчи 6:26

Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб; А прелюбодейката лови скъпоценната душа.

Притчи 5:1-23

1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми. Приклони ухото си към разума ми,  

2 За да опазиш разсъдливост, И устните ти да пазят знание.    

3 Защото от устните на чуждата жена капе мед, И устата й са по-меки от дървено масло;  

4 Но сетнините й са горчиви като пелин, Остри като изострен от двете страни меч. 5 Нозете й слизат в смърт, Стъпките й стигат до ада,  

6 Тъй че тя никога не намира пътя на живота; Нейните пътеки са непостоянни, и тя не знае на къде водят.            

7 Прочее, чада, слушайте мене, И не отстъпвайте от думите на устата ми.    

8 Отдалечи пътя си от нея. И не се приближавай до вратата на къщата й,

9 Да не би да дадеш жизнеността си на други. И годините си на немилостивите; -

10 Да не би да се наситят чужди от имота ти, И трудовете ти да отидат в чужд дом;

11 А ти да охкаш в сетнините си, Когато месата ти и тялото ти се изнурят,           

12 И да казваш: Как можах да намразя поуката, И сърцето ми да презре изобличението,

13 И аз да не послушам гласа на учителите си, Нито да приклоня ухото си към наставниците си!           

14 Малко остана да изпадна във всяко зло Всред събранието и множеството.         

15 Пий вода от своята си щерна, И оная, която извира от твоя кладенец. 

16 Вън ли да се изливат изворите ти, И водни потоци по улиците?   

17 Нека бъдат само на тебе, А не и на чужди заедно с тебе.     

18 Да бъде благословен твоят извор, И весели се с жената на младостта си.            

19 Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна; Нейните гърди да те задоволяват във всяко време; И възхищавай се винаги от нейната любов.           

20 Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена, И да прегръщаш обятията на чужда жена?            

21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, И Той внимателно измерва всичките му пътеки.            

22 Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан.            

23 Той ще умре от своето отказване от поука; И от голямото си безумие ще се заблуди. 

 

Налагането на морални принципи не се харесва много на хората, много от тях са обикнали повече престъпленията отколкото правдата поради тая причина лисиците имат леговища и небесните птици гнезда, а Христос е оставен без подслон и с една риза, която Му вземат когато Го разпъват.

Матей 8:20
Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.

 

Поради тая причина светът мрази и последователите на Исус – тези хора не са удобни, когато откажат да продават или купуват оръжие, наркотици, когато откажат да правят безразборен секс и порицават това, когато откажат да посещават дискотеки и заведения, когато откажат да фалшифицират документи и т.н. – тия хора не са удобни на мнозина.

Йоан 15:18-20

18 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.

19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.

 

Когато идва Исус стария завет преминава в Него.

 2 Коринтяни 3:14
Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като не им е открито, че тоя завет преминава в Христа.

2 Коринтяни 5:17
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

Евреи 8:6-13

6 но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. 7 Защото, ако оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.

8 А напротив, когато порицава израилтяните, казва: "Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;

9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече".

13 А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

Марк 2:21-22

21 Никой не пришива кръпка от невалян плат на вехта дреха; а инак, това, което трябваше да запълни дрехата, отдира от нея, новото от вехтото, и съдраното става по-лошо.

22 И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, виното ще спука меховете, и се изхабяват и виното и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.


Римляни 11:32
Защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост.

 

Бог заслепява умовете на хората в Израел за да могат да отхвърлят Исус и така всеки един човек на земята да получи шанс във новия завет да се спаси, чрез жертвата на Исус.

Римляни 11:25-26

25 Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова;

 

Все повече нечестия, болести, разврат, наркотици, войни, злоба и какви ли не лоши неща засипват света. Исус има сила да спаси хората.

Йоан 3:35-36

35 Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.

36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

1 Йоаново 2:23
Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

Скоро идва ден когато Исус ще призове Верните Му за да им даде наградата – вечния живот заедно с Него.

Йоан 5:25
Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.

1 Коринтяни 2:9
А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".

А всички, които не послушат Исус ще бъдат осъдени и наказани – адът съществува.

Лука 16:19-31

19 Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво.

20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,

21 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му.

22 Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.

23 И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.

24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.

25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.

26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, д… Продолжение »

Сделать бесплатный сайт с uCoz